میراگر جرمی

میراگر جرمی تنظیم شده

ا

میراگر جرمی (TMD) یا Tuoned Mass Damper نمونه‌ای از میراگرهای غیرفعال می‌باشد. این میراگر در کف یک یا چند طبقه از ساختمان نصب می‌گردد. از این‌ رو می‌توان آن را به‌ عنوان ابزاری جهت مقاوم‌ سازی نیز به کار برد.

 

Posted on