میراگر ویسکو الاستیک

میراگر ویسکو الاستیک از انواع میراگر است.

این میراگرها بین صفحات فلزی و با استفاده از یک لایه مواد ویسکوالاستیک ساخته می شود. لایه مواد ویسکوالاستیک با ایجاد جابجایی برشی صفحات فلزی باعث تغییر شکل های برشی می شود. رفتار چرخه ای میراگرهای ویسکوالاستیک به کرنش برشی ایجاد شده، فرکانس بارگذاری و دمای محیط بستگی دارد. معمولا در مهاربندهای قطری سازه های ساختمانی، از میراگرهای ویسکوالاستیک استفاده می شود.

Posted on