حق سکنی

حق سکنی (سُکنی)

حق انتفاع با شرط سکنی حق سکونت در ملک که می تواند بصورت رقبی یا عمری تعیین شود که به حق سکنی نیز معروف است.

Posted on