حق عمری

حق عمری (عُمری):  حق انتفاع با شرط عمری حقی است که مالک به واسطه عقدی به میزان عمر خود یا منتفع و یا شخص دیگری تعیین می کند.

Posted on