کاشی غاز مغازی

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،کاشی غاز مغازی نوعی کاشی کبود که غازه دارد و طلا در آن موج می زند .

Posted on