فاز متر القائی

فاز متر غیر تماسی

فاز مترالقایی نوعی فازمتر است ، که بدون تماس مستقیم با حامل جریان برق ، فاز را نشان میدهد.

جریان برق در سیم ها یا هر دستگاه دیگر که با برق کار میکنند, دارای خاصیت القایی میباشند ، یعنی اطراف این سیم ها یا دستگاه ها , حاله ای از جریان برق وجود دارد.

کار این نوع فازمتر تشخیص این جریان القایی و نشان دادن آن است.

فازمترالقایی نیازی به اتصال به سیم یا دستگاه وحتی لخت بودن سیم برای تشخیص جریان برق یا سیم فازندارد,به همین دلیل این نوع فازمتر نسبت به فازمتر تماسی از ایمنی بیشتری برخوردار است.

 

 

Posted on