فار متر فشار قوی

فازمتر فشار قوی نوعی فازمتر است . برای کار با خطوط انتقال ولتاژ بالاست که برق کاران برای بررسی قطعی یا وصلی جریان در خطوط از آن استفاده میکنند. شناسایی و اندازه گیری قابل اطمینان ولتاژ بالا در خطوط انتقال برق و توزیع، از مهمترین اصول ایمنی اجرا شده توسط مهندسین برق میباشد.

 

Posted on