فاز متر دوبل

فاز متر دوبل نوعی فاز متر  برای اندازه گیری ولتاژ و شناسائی  فاز که دوسر برای تماس دادن با سیم دارد.

Posted on