فاز متر معمولی

نوعی فازمتر در قالب  پیچ گوشتی همچنین  از آن برای باز بست کردن پیج هم میتوان استفاده کرد.

فاز متر های معمولی در دو نوع فاز متر تماسی و فازمتر القائی عرضه میشود.

Posted on