فاز متر تماسی

این فازمتر برای مشخص کردن وجود ولتاژ باید روی هادی قرار داده شود. در انتهای این فازمتر یک پولک فلزی قرار دارد که حتما باید توسط دست لمس شود. با این شرایط ولتاژ از قسمت ابتدایی وارد فازمتر و پس از عبور از یک لامپ و مقاومت ، از طریق بدن با زمین بسته می شود.

Posted on