توالی سنج

RST سنج / توالی سنج فاز /آر اس تی  متر

آر اس تی سنج ابزاری است که به منظور تعیین کردن جهت فاز و همچنین گردش موتور بکار می رود. معمولا توالی سنج ها توالی صحیح فاز را با یک صدای بوق و یا چراغ اعلام می کنند.

Posted on