کلمپ متر

آمپر‏متر چنگکی / clamp meter

کلمپ‎ متر ابزار است برای  اندازه گیری جریان الکتریکی ( آمپر) . برای استفاده از کلمپ متر کافیست قسمت چنگکی تجیهز را در اطراف سیم حامل جریان قرار داده و بدون نیاز به اتصال پراب و قرار دادن به صورت سری آمپر متر مقدار جریان را اندازه گیری کنید.

Posted on