کاته پوشی

کوره پوشش

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،کانه پوش : طاق کوچکی که پشت طاق اصلی جهت شیب دار کردن آن می زنند ، کانه پوشی از جهت گذر آب در پشت بام صورت می گرفته است .

Posted on