پی اچ متر

پی‌اچ سنج  pH meter

وسیله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان اسیدی یا بازی بودن ماده به کار می‌رود.

این ابزار دارای الکترودهای خاصی است که با قرار دادن در مایع، میزان پی‌اچ آن را روی صفحه نمایشگر خود نمایش می‌دهد

Posted on