ارت سنج

ارت تستر

دستگاه اندازه گیری مقدار مقاومت چاه ارت و سیستم ارتینگ می باشد.
در این دستگاه ارت سنج دیجیتال از یک الکترود و دو میله کمکی استفاده می شود و به روش اندازه گیری ارت سه سیمه معروف می باشد.

نحوه کار در این دستگاه ارت تستر دیجیتال به روش 50 درصد معروف می باشد به این طریق که ابتدا سر سبز رنگ به سیم اتصال چاه ارت متصل می شود و میله اول که جهت تزریق ولتاژ می باشد به فاصله 5الی 10 متری از چاه ارت داخل زمین رفته و میله دوم که تزریق جریان را انجام داده هم راستا با میله اول و چاه ارت به فاصله 5الی 10 متری از میله اول داخل زمین کوبیده می شود. بر طبق قانون اهم حاصل تقسیم ولتاژ بر جریان مقدار مقاومت چاه ارت را نمایش می دهد.

Posted on