فتومتر

Photometer
فتومتر ابزاری است که قدرت تابش الکترومغناطیسی را در محدوده ماورابنفش تا مادون قرمز و طیف مرئی را اندازه گیری می کند.
فتومتر ها با استفاده از مقاومت در برابر نور، نور را به جریان الکتریکی تبدیل می کنند. برای تعیین غلظت دقیق محلول های رنگی اغلب از روش فوتومتری استفاده می شود

Posted on