orp متر

orp متر
پتانسیل کاهش اکسیداسیون یا ORP، اندازه گیری توانایی یک ماده در اکسید کردن یا کاهش ماده دیگر است.

ORP بر حسب میلی ولت (mv) اندازه گیری می شود و هرچه اکسیژن بیشتری در آب وجود داشته باشد، میزان خوانایی ORP بیشتر است. ORP، مانند pH، می تواند با استفاده از تستر یا ابزار قابل حمل دستی با الکترود مخصوص ORP اندازه گیری شود.

Posted on