ترموگراف

ترموگراف دما و رطوبت / ثبت کننده دما و رطوبت

دستگاهی است بوسیله سنسورهای داخلی تغییرات دمائی و رطوبت را در بازه زمانی معین اندازه گیری، نمایش و ذخیره می کند.

Posted on