بیزر

بیزر
یک قطعه الکترونیکی می باشد که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل می کند. از این قطعه در مواردی که نشان دهنده هشدار باشد، استفاده می شود.

Posted on