کابل یاب زیر زمین

کابل یاب زیر زمینی
عیب یاب و مسیریاب کابل / فالت دتکتور
با استفاده از دستگاه کابل یاب می توان محل دقیق و هم چنین ارتباطات فلزی در زیر زمین مانند هرگونه کابل با هسته فلزی و هم چنین لوله های فلزی را ردیابی کرد. هم چنین از عیب یاب کابل جهت تشخیص سریع اتصال کوتاه در کابل ها و هم چنین شناسایی یک کابل در یک دسته خاص نیز استفاده می شود. این دستگاه با نام های مختلف  شناخته می شوند ازجمله: تستر کابل دیجیتال ، خطا یاب دستی ، دستگاه عیب یاب کابل های زیر زمینی

Posted on