کالنبار

خانبار

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، کالنبار محل انبار و کار روی جنس ، محل کار صنعتگران و پیشه وران ظریف کار مانند زرگران ،گوهریان ،سوزن دوزان ، بزازان و …. این محل در خان یا سرا قرار داشته است .

Posted on