کبوترخانه

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، کبوترخانه بناهایی به شکل های متفاوت برای کبوتران از جهت استفاده از کود آنهلا در کشاورزی .در بسیاری از شهرهای ایران مانند خراسان ، گلپایگان و اصفهان کبوتر خانه های زیادی به چشم می خورد .

بیشتر کبوتر خانه ها برج مانند هستند که در این بنای برج مانند روزنه هایی برای آمدن کبوترها وجود دارد پاره ای از کبوتر خانه ها در به صورت مکعب مستطیل ساخته می شوند . بنای کبوتر خانه ها را با آجر ساخته و گچ اندود می کردند .

Posted on