پمپ آب با منبع تحت فشار

بهترین پمپ آب خانگی بعد از بوستر پمپ ،  پمپ آب با منبع تحت فشار می باشد.

فشار هوای استارت و راه اندازی پمپ در این نوع پمپ قابل تنظیم می باشد، یعنی اگر کلید اتوماتیک را روی حالت حداکثر قرار دهید، در صورتی که هر شیر آبی در مدار پمپ باز شود و به عبارتی دیگر با کمترین مصرف آب، پمپ شروع به کار می نماید.

می توان با تنظیم کلید اتوماتیک از بیهوده استارت زدن پمپ جلوگیری نمود و در نتیجه هم مصرف برق را کاهش داد و هم عمر پمپ افزایش یابد و هم به واسطه کمتر روشن و خاموش شدن پمپ، سر و صدای کمتری ایجاد خواهد شد.

اجزاء پمپ آب خانگی با منبع تحت فشار

پنج راهی
کلید اتوماتیک یا پرشر سوییچ
درجه فشار سنج
منبع انبساط (از 2 تا 500 لیتری)

Posted on