منبع تحت فشار 

مخزن تحت فشار / مخزن دیافراگمی /
منبع تحت فشار  با کنترل فشار در سیستم آبرسانی ، استهلاک پمپ را کاهش داده و همچنین کاهش مصرف برق را به همراه خواهد داشت. منابع تحت فشار می توانند آب را در فشار معینی ذخیره نموده و در صورت نیاز دوباره به سیستم برگردانند.
منبع تحت فشار مخزن پمپ آب نیز نامیده می شود.

Posted on