کلید اتومات پمپ آب

کلید اتومات پمپ آب به منظور استارت پمپ آب هنگام مصرف آب و قطع آن هنگام عدم استفاده به کار می رود.

انواع کلید اتوماتیک پمپ آب

پرشر سوئیچ
ست کنترل

 

Posted on