ست کنترل پمپ آب

Automatic Digital Switch

کید اتواتیک دیجیتال پمپ آب .
از انواع کلید اتومات پمپ آب است ست کنترل یا کلید اتوماتیک دیجیتال پمپ آب قطعه ای الکترونیکی است که جهت اتوماتیک کردن پمپ آب خانگی و دیگر انواع پمپ آب و همچنین کنترل فشار مورد استفاده قرار می گیرد. درون کلید اتوماتیک دیجیتال یک فلوسوئیچ قرار دارد که جریان آب آن را فعال کرده و موجب عملکرد کلید می شود.

Posted on