پمپ شناور

پمپ ESP/ پمپ مستغرق  submersible pump/sub pump/electric submersible pump

پمپ شناور دستگاهی است که دارای یک آب‌بندی هرمتیک (hermetically sealed motor) با اتصال نزدیک به بدنه پمپ هستند. کل این دستگاه در سیالی که باید پمپ شود مستغرق می‌ باشد.

انواع پمپ شناور

پمپ کف کش

پمپ لجن کش

Posted on