جارو برقی مرکزی

جاروی مرکزی/ جاروی سانترال
از تچهیزات نظافت ساختمان

در سیستم جاروبرقی مرکزی به علت نصب موتور و سطل جم,اوری خارج از محیط مسکونی ، و ضورت متمرکز برای همه واحد نصب می شود.

مکش و توسط لوله های نصب شده در تمامی واحدها انجام میگردد. دسته جارو هر جای منزل از محل دریچه های تعیین شده قبل نصب و استفاده است

Posted on