جارو رباتیک

جارو هوشمند که با برنامه ریزی دلخواه و بدون نیاز به فرد با چرخیدن در محیط را محل را بضورت خودکار جارو می نماید. و در مواقع بیکاری روی شارژ خود قرار میگیرد.

Posted on