درزگیر آسفالت

درزگیر آسفالت دستگاهی است که ترک ها و درز های آسفالت را تخلیه نموده قیر را به داخل درزهای به وجود آمده در سطح و عمق آسفالت تزریق میکند.

 

 

Posted on