سنباده لرزان

ابزاری برای عملیات سنباده زنی در کار چوب ، برای یکدست و صاف کردن سطح کار, از سنباده لرزان استفاده می شود.

اساس کار این سنباده تبدیل انرژی موتور به حرکات لرزشی است و با حرکات نرم سر سنباده, سطح چوب را صاف و صیقلی و  آماده رنگ آمیزی می‌کند.

Posted on