اور فرز نجاری

فرز نجاری

ابزاری که می تواند  با حرکت دادن یک قطعه چرخان در 3 محور (محور x، y و z) به چوب شکل دهد.

اور فرز نجاری،  برای شیار و شکاف، شکل دهی، پخ زدن و برش های تزئینی کاربرد دارد.

Posted on