فرز آویز

فرز حکاکی

نوعی فرز برای انجام کار های خیلی ظریف.
موتور فرز آویزان است و حرکت دورانی از طریق لوله انعطاف پذیر به سه نظام انتقال میابد.

Posted on