بتن مقاوم در برابر حمله سولفاتی

نوعی بتن با طرح اختلاط ویژه بتنی که در برابر سولفات مقاوم است و نفوذ پذیری کم و همچنین مقاومت فشاری بیشتری دارد.

در سازه های زیرزمینی، قسمت بتنی سازه در معرض تأثیرات زیرسطحی نظیر تنش های مکانیکی دائم و آب های تهاجمی قرار می گیرند.

محلولهای حاوی سولفات، مانند آبهای زیرزمینی طبیعی یا آلوده ، تأثیر قابل توجهی روی بتن نشان می دهند. که منجر به از دست دادن قدرت ، انبساط ، پاشیدن لایه های سطحی و در نهایت جدایش می شود.

Posted on