آزمایش تخصصی خاک

آزمایش تخصصی خاک

آزمایش تخصصی خاک آزمایش هائی که در موارد خاص به صورت صحرایی و آزمایشگاهی انجام می شود.

انواع آزمایش تخصصی خاک

آزمایش خاک پین هول ، آزمایش حدود اتربرگ ، آزمایش هم ارز ماسه ای ، آزمایش پریستومتری ، آزمایش برش پره ، آزمایش دایلاتومتری ، آزمایش دانسیته صحرایی ، آزمایش پیزوکن ، آزمایش تحکیم خاک و آزمایش لوژان ، آزمایش خاک لوفران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on