دستگاه جدول زن ثابت

دستگاه جدول زن درجا

از انواع دستگاه جدول زن  که ظرفیت پرس 20 تا 30 تن عملیات تولید جداول بتنی را به صورت ثابت انجام می دهد و فاقد هرگونه موتور و چرخ جهت جابه جایی دستگاه می باشد.

Posted on