دمپر هوا

دمپر هوا وسیله ای است برای تنظیم یا انسداد هوای عبوری در مسیر داکت هوا می باشد.

Posted on