میراگر اصطکاکی دورانی

میراگر اصطکاکی جدید

از انواع میراگر اصطکاکی است. میراگر اصطکاکی دورانی می‌تواند به صورت یك و چند واحده برای نیروی اصطكاكی مورد نظر استفاده شود‌. این میراگر بر اساس اصطكاك بین واحدها عمل می‌كند و با جمع شدن یا بازشدن موجب ایجاد اصطكاك و در نتیجه استهلاك انرژی می‌شود‌.

Posted on