میراگر اصطکاکی سومیتومو

از انواع میراگر اصطکامی است. میراگر اصطکاکی سومیتومو به بادبندها متصل می‌شد. این وسیله دارای یك جدار استوانه‌ای است كه در داخل آن بالشتك‌هایی تعبیه شده است‌. این بالشتك‌ها بر روی جدارداخلی وسیله می‌لغزد و انرژی زیادی را از طریق اصطكاك مستهلك می‌كند.

میراگر اصطکاکی سومیتومو توسط صنایع فلزی سومیتومو به بازر عرضه شد

Posted on