آزمایش خاک پیزوکن

آزمایش  CPTU

آزمایش نفوذ مخروط الکتریکی با قابلیت اندازه‌ گیری فشار آب حفره‌ ای .

آزمایش خاک  پیزوکن از انواع آزمایش تخصصی خاک است. ازمایش CPTU برای تعیین برخی پارامترهای مهندسی خاک های چسبنده و غیرچسبنده و همچنین تشخیص ماهیت خاک استفاده می ‌شود.

آزمایش پیزوکن (CPTU) به دلیل تکرار پذیری ، قابلیت اطمینان و پیوستگی داده ها، یک آزمایش برجای ایده آل برای تعیین نوع خاک، لایه بندی زمین ، تخمین پارامترهای مقاومتی ، تغییر شکل پذیری لایه های ماسه ای و رسی و ارزیابی پتانسیل روان گرایی خاک های ماسه ای است.

Posted on