آزمایش مکانیک خاک پرسیومتری

آزمایش خاکPT
آزمایش مکانیک خاک پرسیومتری یا فشارسنجی از انواع  ازمایش تخصصی خاک ، می باشد. آزمایش خاک پی تی بر اساس قرار دادن یک غشای استوانه ‌ای شکل تحت فشار سیال درون یک گمانه استوار است. به طوری که در این آزمایش تخصصی خاک حین افزایش فشار سیال و در نتیجه افزایش حجم غشا و حفره، تغییرات حجم و فشار اندازه‌گیری شده و ثبت می گردد.

ازمایش پرسیومتری به دلیل برخورداری از پشتوانه‌ علمی و تئوریک محکم نسبت به سایر ازمایش ‌های صحرایی خاک ، کارایی در اعماق زیاد و قابلیت اطلاع از رفتار خاک امروزه به عنوان معتبرترین ازمایش صحرایی مکانیک خاک قلمداد می ‌شود. آزمایشات خاک پرسیومتری به دو روش کلی پیش حفار و خود حفار و در دریا به روش تغییر مکانی قابل انجام است.

Posted on