آزمایش خاک لوفران

آزمایش خاک لوفران از انواع آزمایش تخصصی خاک است . آزمایش لوفران روش صحرایی تعیین نفوذپذیری توده های خاکی است که به سه صورت ازمایش ایستایی ثابت، سطح آب افتان و سطح آب خیزان ، بر اساس شرایط محیطی انجام می گیرد.
هر یک از روش های انجام این ازمایش خاک به  روش نقطه ای برای تعیین نفوذپذیری قائم و روش قطعه ای برای تعیین نفوذ پذیری افقی تقسیم می شوند. در روش ایستایی ثابت، به طور مداوم به سر گمانه آب ریخته می شود تا سطح آب ثابت بماند. در روش خیزان آب زیرزمینی با استفاده از پمپ خارج می گردد به طوری که سطح آب ۲ تا ۳ متر افت نماید. سپس در زمان های مختلف آب را یادداشت می کنند تا به حالت تعادل برسد. در آزمایش لوفران به روش سطح آب افتان، لوله چاه پر از آب شده و سپس قطع می گردد. در زمان های مختلف میزان افت آب را یادداشت می کنند. هنگامی که شرایط مشابه روش خیزان گردد، آزمایش به پایان می رسد.

Posted on