آزمایش خاک لوژان

از انواع آزمایش تخصصی خاک ، ازمایش لوژان است. آزمایش لوژان مرسوم ترین روش تعیین نفوذپذیری در محیط های سنگی درزه دار است.
در این آزمایش تخصصی خاک پس از حفاری گمانه، شستشوی آب و نصب پکرها، قطعه مورد نظر به مدت ۱۰ دقیقه از آب اشباع می شود. سپس فشار مورد نظر برای آزمایش در ۵ یا ۷ گام به قطعه اعمال و هر ۵ دقیقه میزان خورند آب ثبت می شود. اگر اختلاف بین دو قرائت از ۱۰ درصد کمتر شود، این گام از آزمایش لوژان در آن قطعه به اتمام رسیده و اعمال فشار گام بعدی، آغاز می شود.

در گام نهایی از آزمایش لوژان ، با داشتن نتایج فشار و خورند، ضمن مشخص شدن رفتار محیط در مقابل فشار آب، عدد لوژان که نمایانگر نفوذپذیری توده های سنگی درزه دار است، تعیین می گردد.

Posted on