آزمایش دانسیته صحرایی

از انواع آزمایش تخصصی خاک ، آزمایش دانسیته صحرایی عموما برای کنترل وزن مخصوص خاکریزهای کوبیده شده در سد های خاکی، راهسازی و … استفاده می گردد. هدف از این آزمایش به دست آوردن وزن مرطوب نمونه ای از خاک حفاری شده از یک گودال با شکل هندسی نامنظم است که اگر حجم آن گودال مشخص باشد، دانسیته ظاهری یا مرطوب خاک محاسبه می شود.

آزمایش دانسیته صحرایی برای خاک هایی استفاده می شود که درصد قابل توجهی سنگ و مصالح درشت دانه بزرگتر از ۳۸ میلی متر نداشته باشند. از طرفی کاربرد آزمایش دانسیته صحرایی در خاک های اشباع محدود بوده و همچنین در خاک های نرم و شدیدا شکننده توصیه نمی شود.

Posted on