آزمایش خاک دایلاتومتری

آزمایش اتساع سنجی خاک
از انواع آزمایش تخصصی خاک  ، آزمایش دایلاتومتری تخت است.

آزمایش خاک دایلاتومتری ، نوک دستگاه با سرعتی مشخص به درون زمین رانده می شود و با ثبت چند نوع فشار از جمله فشار بر غشا از طرف زمین، فشار برای صفر کردن تغییر مکان غشا، فشار برای ایجاد تغییر مکان معین و فشار وارد بر غشاء پس از برداشت بار ، متغیرهای دایلاتومتری تعیین می شوند.

Posted on