آزمایش خاک برش پره

(Vane Shear Test)  آزمایش VST

از انواع آزمایش تخصصی خاک  آزمایش خاک برش پره به طور عمده در خاک ‌ رسی استفاده می ‌شود و خاک‌ هایی  که چرخش آرام تیغه ‌ها بتواند در آن ها باعث گسیختگی برش زهکشی نشده گردد. آزمایش VST در مورد خاک های ماسه ای (به سبب زهکشی در طول ازمایش) و رس های خیلی سخت به ندرت انجام می شود.

لازم به ذکر است که آزمایش خاک برش پره هم در محل پروژه و هم در آزمایشگاه ژئوتکنیک صورت می پذیرد.

Posted on