آزمایش تخصصی خاک اتربرگ

 

از انواع آزمایش تخصصی خاک ، آزمایش تعیین حدود اتربرگ برای توصیف حساسیت خاک های ریزدانه در ارتباط با تغییر درصد رطوبت آن می باشد.

Posted on