آزمایش خاک پین هول

آزمایش تعیین فرسایش خاک

از انواع آزمایش تخصصی خاک یکی از مشکلات عمده در استفاده از خاک رس ، آب شستگی آن است. در آزمایش پین هول ، واگرایی یا فرسایش خاک با عبور جریان افقی آب از سوراخ ایجاد شده در آن مورد بررسی قرار می گیرد.

Posted on