آزمایش خاک برش مستقیم برجا

آزمایش خاک برش مستقیم صحرایی

آزمایش  خاک برش مستقیم برجا خاک مشابه تست خاک برش مستقیم آزمایشگاهی می باشد كه به منظور نزدیكی بیشتر به شرایط واقعی بصورت برجا انجام می شود. در تست خاک برش برجا ضمن اعمال بار قائم بر صفحه واقع بر روی سطح خاك یا سنگ، بار افقی ایجاد برش می كند.

تست برش برجا  خاک به منظور اندازه گیری مقاومت برشی توده های سنگی در تونل ها، شیروانی های سنگی، پی سدها، اندازه گیری ضریب اصطكاك بین سنگ و بتن در پی سدها، اندازه گیری مقاومت برشی خاكریزها و اندازه گیری مقاومت برشی توده های طبیعی خاكی در پروژه های مختلف، انجام می پذیرد.

ازمایش برش مستقیم برجا خاک یکی از قدیمی ترین آزمایشات خاک برای تعیین مقاومت برشی خاک های تحکیم شده چسبنده است. در آزمایش برش مستقیم برجا ، تنش های وارد بر سطحی که در آن گسیختگی رخ می دهد، در سراسر آزمایش خاک و ژئوتکنیک مستقیما کنترل می شود. ازمایش برش مستقیم برجا به سبب ساده بودن اجرا و کم بودن قیمت آزمایش خاک برای احداث ساختمان ، جهت تعیین مقاومت برشی خاک در محل ، بسیار پرکاربرد است.

Posted on