کرسی خانه

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ،کرسی خانه :اتاقی است که در و پنجره ندارد و متصل به اتاق زمستانی است و اختصاص به جای کرسی دارد .

 

 

 

 

Posted on